Top 10 kriterija za analizu legalnosti web trgovine - webshopa:
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište 2015. je izdala brošuru pod nazivom “Uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine u Republici Hrvatskoj”:

“Ako će se baviti trgovinom putem interneta tada mora registrirati i djelatnost pod nazivom – usluge informacijskog društva.”
Prema Zakonu o zaštiti potrošača, članku 72, svaki je potrošač u mogućnosti raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje tek po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.
Minimalni rok zakonskog jamstva iznosi 2 godine, neovisno o jamstvu koje nudi trgovac odnosno distributer proizvoda. Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke na proizvodu propisana je člancima 400. – 429 Zakonom o obveznim odnosima, NN br. 5/05,41/08 i 125/11.
Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača istaknuta je sukladno odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača.
Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora. Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem. U tom slučaju trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
Izjava o zaštiti i privatnosti osobnih podataka mora biti istaknuta sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Posebnu pažnju obratiti na članak 6 i članak 15 u Zakonu. U slučaju pokretanja web trgovine, potrebno je AZOP-u prijaviti barem 1 zbirku podataka (evidencija web kupaca), a u najvećem broju slučajeva minimalno dvije (evidencija web kupaca i evidencija primatelja newslettera).
U trgovini putem interneta, određene informacije u obliku i internetski trgovci moraju pružiti na način koji je neposredno i stalno dostupan korisnicima i nadležnim tijelima državne uprave Republike Hrvatske.

To su sljedeće informacije:
  • ime i prezime ili tvrtka davatelja usluge
  • sjedište obrta ili pravne osobe davatelja usluge
  • kontakt podatke davatelja usluge
  • broj sudskog ili drugog javnog registra u koje je davatelj usluge upisan te podatke o registru
  • pojedinosti o nadležnom tijelu ako djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru
  • porezni broj ako je davatelj usluga obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost
Cijene moraju biti istaknute sukladno Pravilniku o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (Narodne novine broj 66/14). Najvažnije je da obavijestite potrošače u kojoj su valuti izražene cijene na vašem webshopu, te sadržavaju li iste PDV odnosno postoje li bilo kakvih dodatni troškovi koji nisu istaknuti u izraženoj cijeni.
Kupac bi prije potvrde narudžbe trebao dodatnom akcijom potvrditi da se slaže s vašim uvjetima kupovine, pa mu svakako ponudite opciju checkboxa ("Potvrđujem da se slažem s uvjetima kupovine"), gdje "uvjetima kupovine" sadrži link na uvjete kupovine bez odvlačenja kupca s checkout procesa.
Zakon o elektroničkoj trgovini nigdje izričito ne spominje da uvjeti kupovine moraju biti dostupni u PDF formatu, već “na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje“. Kako biste bili sigurni, kopirajte svoje uvjere u Word document, zatim spremite u PDF format.